Handelsbetingelser

 

Salgs- og forretningsbetingelser


1. Gyldighed    

1.1  Kun nærværende salgs-­ og leveringsbetingelser gælder mellem NBagentur, herunder Fartbump.dk    (Sælger) og enhver Køber/Kunde i forhold til alle aftaler, tilbud, ordrer og leverancer, medmindre    andet er skriftligt bekræftet af Sælger.        

1.2  Købers eventuelle egne forretningsbetingelser og købers eventuelle forpligtelser over for og aftaler med tredjemand er Sælger uvedkommende. 

1.3  Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs-­og leveringsbetingelser.    

    

2. Tilbud    

2.1  De af Sælger afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra tidspunktet for tilbuddets afgivelse.    

2.2  Sælger kan altid ændre eller tilbagekalde afgivne tilbud forud for Købers accept, jf. dog pkt. 3.3.    

    

3. Pris og levering    

3.1  Alle priser er eksklusive moms samt miljøhåndtering, medmindre andet er anført i tilbud og/eller ordrebekræftelse.    

3.2  Oplysninger i produktinformation eller prislister er kun bindende, såfremt ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.    

3.3  Sælger forbeholder sig til enhver tid og uanset pkt. 2.2 retten til at hæve prisen, såfremt der inden    levering pålægges Sælger nye eller forøgede omkostninger, bl.a. som følge af ændringer i toldsatser,    skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandøren.        

3.4  Leveringsstedet er Købers adresse i Danmark, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.  Fragtomkostninger bliver faktureret af Sælger og må ikke betales til fragtføreren. Betaling kan således kun ske til Sælger med frigørende virkning. 

3.5  I forbindelse med transport af farligt gods, herunder bl.a. luftarter, forbeholder Sælger sig ret til at pålægge Køber et gebyr.        

3.6  Sælger kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.    

3.7. Sælger forbeholder sig retten til at a´conto fakturere helt eller delvist forud for igangsættelse af ordre og leverance.     

3.8  Sælger tager forbehold for mellemsalg.       

3.9  Levering er altid efter nærmere aftale, medmindre andet fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelse.    

3.10  Alle leverancer er ab lager. Faktura pålægges fragt og evt. montage efter gældende rater.   

3.11  Hvor leverancen påkræver godkendelser fra grundejere, myndigheder og lignende, forbeholder GN    Materiel sig retten til at få behørig dokumentation fra offentlige myndigheder udleveret og gennemgået, inden ordre igangsættes.    

3.12  Det påhviler Kunden at sikre alle nødvendige godkendelser, medmindre andet fremgår af    ordrebekræftelsen. Såfremt NBagentur er behjælpelig med myndighedsgodkendelse, tegninger, gentagne    besigtigelser etc., forbeholder NBagentur sig retten til at kræve betaling herfor.    

    

4. Leveringstid     

4.1  Forskydes det aftalte leveringstidspunkt med op til 3 dage, anses levering for rettidig og giver dermed ikke Køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser. 

4.2  Hvis levering ikke er sket 3 dage efter det aftalte leveringstidspunkt, har Køber valget    mellem at forlange det købte leveret eller at ophæve købet, idet sådan en forsinkelse anses for væsentlig, jf. dog punkt 4.3. Enhver ophævelse skal ske skriftligt.    

4.3  Såfremt forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 8 udgør en ansvarsfrihedsgrund, eller skyldes Købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges, selvom årsagen    til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringsfrist.    

4.4  I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 4.2 er Køber maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra Sælger. Sælgers erstatningsansvar er således begrænset og omfatter ikke kompensation for hverken Købers direkte tab eller indirekte tab, såsom tab af omsætning, meromkostninger til    arbejdsløn, dagbøder til tredjemand mv., ud over den erlagte købesum. Se endvidere ansvarsfraskrivelser nedenfor i punkterne 8 og 10.    

4.5  Såfremt Køber undlader at ophæve aftalen, har Køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede leverance.     

4.6. NBagentur forbeholder sig retten til at afvente ordrebehandling til underskrevet ordrebekræftelse er modtaget. Forsinket underskrivelse af ordrebekræftelse kan ophæve aftalte leveringstid. En forsinkelse i   forlængelse heraf giver ikke Kunden hjemmel til at ophæve handlen.    

4.7 Køber kan ikke ud over ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod Sælger som følge af forsinkelse.        

    

5. Produktspecifikation og ejendomsret    

5.1  Varerne er specificeret i Sælgers tilbud eller ordrebekræftelse. For produktspecifikation henvises til produktblade.    

5.2  Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle, yderligere omkostninger og renter er betalt af Køber.    

 

6. Betalingsbetingelser og modregning        

6.1  Betaling skal senest være Sælger i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato. Sælgers kontooplysninger fremgår af den fremsendte faktura. 

6.2  Såfremt betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Sælger morarenter af det skyldige beløb og rykkergebyr iht. gældende rente-­ og gebyrlov. Tilskrevne renter og omkostninger tilskrives Købers konto    og betales forud for anden gæld.    

6.3  Køber er ikke berettiget til at bringe Sælgers krav på betaling af købesum til ophør ved modregning    eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om Købers krav hidrører fra nærværende eller fra andre retsforhold mellem parterne.    

6.4  Sælger har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for Køber vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.    

6.5  Sælger har ved forsinket betaling ret til at kræve ikke forfaldne krav indfriet straks i overensstemmelse    med reglerne om anticiperet misligholdelse. 

6.6  Sælger har ved forsinket betaling ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel    kundebonus til kommende Køber.        

6.7  Sælger er berettiget til at ophæve aftalen vedrørende den relevante leverance samt kræve erstatning for det af Sælger lidte tab.

6.8  Betaling er sket rettidigt, når det fulde fakturabeløb er NBagentur i hænde på anviste bankkonto, jf. faktura.    

    

7. Mangler og afhjælpningsret    

7.1  Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen, og reklamation skal    ske skriftligt inden de i pkt. 7.2 og 7.3 nævnte frister. Manglende rettidig reklamation medfører, at  Køber er afskåret fra senere at gøre indsigelser gældende.    

7.2  Sælger forpligter sig til inden for en periode på 6 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe varer,    der lider af ikke synbare mangler på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Sælger er    for sådanne mangler berettiget til frit at vælge mellem reparation, omlevering eller kreditering af den    oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af Sælgers afhjælpningsforpligtelse.    

7.3  Købers reklamation over for synbar forringelse, manko eller beskadigelse af de leverede varer skal    ske straks ved varemodtagelse. Ved rettidig reklamation har Sælger afhjælpningsret som beskrevet i pkt. 7.2.       

7.4  Ved levering til ubemandede leveringsadresser og i tilfælde af reklamation efter modtagelsen er det    formodningen, at eventuel synbar forringelse, manko eller beskadigelse er sket efter levering har fundet    sted, hvorved NBagentur er uden ansvar. Køber har i sådanne tilfælde bevisbyrden for, at eventuel forringelse, manko eller beskadigelse er sket inden levering.    

7.5 Sælger afgør, om afhjælpning skal ske på det sted, hvor den mangelfulde vare er installeret, eller hos    Sælger. Såfremt afhjælpning sker hos Sælger, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes fragtfrit    til Sælger. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for Sælgers regning.    

7.6  Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning i henhold til punkt 7.5 inden rimelig tid efter, at Køber har reklameret, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at ophæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.    

7.7  I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 7.6 er Køber maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt    købesum retur fra Sælger. Sælgers erstatningsansvar er således begrænset og omfatter ikke    kompensation for hverken Købers direkte tab eller indirekte tab såsom tab af omsætning, meromkostninger til    arbejdsløn, dagbøder til tredjemand mv. udover den erlagte købesum. Se endvidere ansvarsfraskrivelserne    i punkterne 8 og 10.1.        

7.8  Køber kan ikke ud over ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod Sælger som følge af mangler.       

7.9  Garanti, udbedrings-­ og returret bortfalder altid, såfremt produktet ikke er benyttet iht. forskrifter og godkendelser.     

    

8. Force majeure        

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør    opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, vejrlig, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang,    rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,    almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra    underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.       

    

9. Returret        

9.1  Sælger er indstillet på at tage leverancen retur på følgende betingelser:        

 •  Varen skal være komplet og i salgbar stand.       
 •  Varen skal være i ubeskadiget og i ubrudt originalemballage.       

  Varen må ikke på nogen måde være benyttet, herunder monteret i givent underlag mv.    

 •  Returleverancen skal være specificeret og sorteret.       
 •  Varen skal være dokumenteret købt hos Sælger via følgeseddel, faktura eller pakkelabel.        
 •  Varen må ikke være udgået af Sælgers sortiment.       

  Specielt fremskaffede varer (herefter benævnt ”skaffevarer”) kan alene returneres under forudsætning af,    at Sælgers leverandør accepterer, at varerne returneres til denne.        

  Såfremt returvarerne ikke opfylder forudsætningerne for returleverance, returneres eller bortskaffes leverancen for Kundens regning.        

  9.2  Herudover gælder der følgende betingelser for Kundens returret:        

  Leverancer kan returneres i op til 60 dage efter levering. Returgebyr beregnes som 15% af den fakturerede pris.       

  Skaffevarer tillægges derudover et eventuelt returgebyr fra leverandøren. Som nævnt i 9.1 kan    skaffevarer alene returneres under forudsætning af, at Sælgers leverandør accepterer, at varerne    returneres til denne. Der udstedes først kreditnota, når Sælgers leverandør har krediteret Sælger for købet.       

  Udokumenterede returneringer accepteres ikke.       

  9.3  Returvarer kan kun indleveres hos / fremsendes til NBagenturs firma adresse, medmindre andet er    aftalt. Såfremt en returleverance ønskes afhentet, skal dette forhåndsaftales med Sælger. Der opkræves    afhentningsgebyr ved afhentning.       

  9.4  Standardemballage, såsom paller, rammer og trækasser, der er faktureret Køber, vil blive godskrevet    Køber ved returnering, forudsat at en sådan emballage er i ubeskadiget stand. Kreditering sker med fradrag    af 20% i håndteringstillæg. Ved afhentning af returemballage opkræves afhentningsgebyr efter samme    regler som anført i punkt 9.3. Engangsemballage krediteres ikke.       

  9.5  Såfremt en vare accepteres som returvare, jf. pkt. 9.1 til 9.4, så krediteres returpris på Købers konto    hos Sælger og kan kun modregnes i allerede foretagne eller fremtidige køb. Returtagne varer kan således aldrig medføre udbetaling af varens returpris.        

      

  10. Immaterielle rettigheder og website    

  10.1  Ved køb foretaget via fartbump.dk er website indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder,    logoer, ikoner, software og andet materiale (herefter benævnt ”Materialet”), der direkte eller indirekte er    en del af websitet, beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i    henhold til anden lovgivning. Materialet tilhører Sælger. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen,    præsentationen, opstillingen og tilrettelæggelsen i øvrigt af Materialet er undergivet og beskyttet ved    dansk og international ophavsret og tilhører os. Uautoriseret brug af Materialet kan være i strid med    Sælgers rettigheder, herunder blandt andet Sælgers ophavs-­ og varemærkerettigheder.        

  Køber er ikke berettiget til at ændre på Materialet eller at sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise,    offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede Materialet med offentlig eller kommerciel sigte,   eller i øvrigt benytte materialet på en måde, der kun tilkommer Materialets rettighedshaver(e).        

  Uden skriftlig accept fra Sælger må ingen dele af Materialet, uanset sammenhæng, gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden website eller i et netværk af computere. Dette gælder, uanset om netværket er    for en lukket kreds af brugere med begrænset adgang.       

  Fartbump.dk kan indeholde links til tredjeparters websites. Sælger bærer ikke ansvaret for de pågældende    websites, og brugen af disse sker på Købers ansvar.        

  10.2  Sælger er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab ved udnyttelse af de    ydelser, der stilles til rådighed på Fartbump.dk, hvis tabet skyldes forhold, som er uden for Sælgers kontrol. Som ikke udtømmende eksempler kan nævnes:       

 •  Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i    disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Sælger, der står for driften af systemerne.       
 •  Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Sælger.       
 •  Lovindgreb.     
 •  Terror eller hærværk (herunder computervirus og/eller hacking).       

  Ansvarsfraskrivelserne i nærværende betingelser finder tillige anvendelse ved køb via Fartbump.dk.     

      

  11. Byggeleveranceklausul       

  11.1  Såfremt en leverance anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB92/ABT 93 finder    anvendelse, gælder nærværende byggeleveranceklausul:     

  Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen    indgår. Ved leverancer til  lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Køberen.        

  Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor    vanskelighed kan gennemføres mod Sælgers Køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Sælger. Også i sådanne tilfælde kan Sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang,    det følger af hans eget kontraktforhold med hans Køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf.    ovenfor. Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med Køberen eller    efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for    bygge-­ og anlægsvirksomhed. Der henvises til AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5.        

      

  12. Generel ansvarsbegrænsning    

  12.1  Sælger er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler,    produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller andre økonomiske    konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab.    

  12.2  Køber opfordres til at søge teknisk rådgivning hos tredjemand i forbindelse med valg af produkter og    disses funktioner, idet Sælger ikke påtager sig ansvar for en sådan, medmindre parterne har indgået særskilt,    skriftlig aftale herom. Sælgers eventuelle rådgivning om valg af produkter og disses funktion sker uden    beregning, og Sælger påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar i forbindelse hermed.    

  12.3  Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i    Købers besiddelse. Sælger er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på    produkter, hvori disse indgår. I andre tilfælde er Sælger kun ansvarlig, som beskrevet nedenfor i pkt.12.4 om personskade.    

  12.4  Sælger er alene ansvarlig for personskade, hvis skaden beviseligt skyldes Sælgers fejl eller forsømmelse.    

  12.5  Såfremt Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde    Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter nærværende salgs-­ og leveringsbetingelser        

  12.6. Såfremt leverancen benyttes til anden anvendelse end produktbeskrivelse foreskriver, kan NBagentur ikke drages til økonomisk ansvar, hverken direkte, indirekte eller over for 3. part. 

  12.7.  NBagentur kan ikke hverken drages til ansvar direkte eller indirekte i tilfælde af forsinkelser, fejlleverancer,    vejrlig, fejlagtige produktinformationer, trykfejl, ikke bæredygtigt underlag eller underlagets kvalitet, der påvirker produkter, montage eller levetid.    

  12.8   Såfremt leverancen benyttes til anden anvendelse end produktbeskrivelse foreskriver, kan NBagentur    ikke drages til økonomisk ansvar direkte eller indirekte, eller over for 3. part.    

  12.9  NBagentur tager forbehold for graveforhold. Det påhviler således Kunden, at NBagentur rettidig og forud for igangsætning er oplyst om særlige forhold, der har betydning for udførelse af aftalte opgave.    Ekstra arbejder, der ikke var oplyst forud for tilbud, faktureres billigst i regning som tillæg.    

  12.10  NBagentur eventuelle besigtigelse af montageområde, pålægger ikke Sælger direkte eller indirekte    økonomisk ansvarlig for rådgivning, myndighedsbehandling, manglende godkendelser, erstatningsansvar    eller lignende, med mindre det fremgår af tilbud og ordrebekræftelse.    

      

  13. Lovvalg og værneting    

  13.1  Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres i henhold til nærværende salgs-­ og leveringsbetingelser.        

  13.2  Alle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, afgøres med Københavns Byret som værneting.        

      

  14. Gebyrpolitik    

  14.1 Leveringsgebyr    

  14.1.1  Levering via NBagentur lager.        

  Ved levering af ordre på nettobeløb under kr. 1.500,-­ opkræves et gebyr på kr. 199,-. 

  Ved levering af ordre pålægges energigebyr på kr. 29 pr. levering.       

  14.1.2 Afhentning af returvarer.        

  Ved afhentning af returvarer opkræves et gebyr på kr. 199,-.    

  14.1.3  Farligt gods.      

  Ved transport af farligt gods kan der opkræves gebyr svarende til gebyr fra transportør.    

  14.1.4  Ikke lagerførte varer.     

  Der udløses et gebyr på kr. 75,-­ pr. ordre pr. leverandør.       

  Ved omkostninger over kr. 500,-­ fra NBagenturs leverandør viderefaktureres den fulde omkostning fra leverandøren.    

      

  14.2 Returgebyr        

  Returgebyr beregnes generelt som 15% af den fakturerede pris.       

  Skaffevarer tillægges derudover et eventuelt returgebyr fra leverandøren. Skaffevarer kan alene returneres   under forudsætning af, at NBagenturs leverandør accepterer, at varerne returneres til denne. Der udstedes   først kreditnota, når NBagenturs leverandør har krediteret NBagentur for købet.        

      

  14.3 Faktureringsgebyr        

  Ved udskrivning, fremsendelse pr. post eller genudskrivning af faktura pålægges gebyr på kr. 29,-­ pr. faktura.        

      

  14.4 Åbning uden for normal åbningstid.       

  Ved udlevering af varer uden for normal åbningstid pålægges et gebyr på kr. 1.250,-­ 

 

        

Venlig hilsen


 
Niels Bjerregaard
Løvsangervej 5
4840 Nørre Alslev.
CVR: 2655 4055
Mobil: 2170 8368